( Meteo | Gozzano
STAZIONE METEO GOZZANO
_6.png
_1.png

... e se poi al temp al sarà mia cum ghè scric chi, alora ricurdev che:


Al temp lè cumè al cù,
al fa cul che ga voia lù

REPORT DELLA SETTIMANA

_2.png

STATISTICHE

MESE
_3.png
ANNO
_4.png
_5.png

LE FOTO

OR_1.jpg
VE_1.jpg
OR_2.jpg

IL METEO PROVERBIO

An noov, frusta nova

L’uga al prum dal’an, l’ha mai purtà dan

San Giulion (7 gennaio) gran fridura, San Lurenz (10 agosto) gran calura, né l’una né l’auta duran